Powered by ESPA

Christmas Basket Contest

Όροι διαγωνισμού «Christmas Basket Contest »

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η  «Α. Ανδρεάδη – Ι. Γιακούμα Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» που εδρεύει στην Χίο (Εμπορίου 8Α Καρδαμάδα), (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο «Christmas Basket Contest», o οποίος θα διενεργηθεί στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διοργανωτή https://www.facebook.com/onclicksaleshttps://www.instagram.com/onclicksales.gr/  την οργάνωση και τη λειτουργία της οποίας έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία «TheSocials», Διαφημιστική Εταιρεία, με έδρα στην Χίο (Χρήστου Σαρικάκη 118, 82150).

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος διατηρεί προφίλ στο Facebook ή/ και στο instagram εφόσον έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα ή την Κύπρο και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών.

 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της TheSocials και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α΄ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζoμένους καθώς, επίσης και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 21:15 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Τεταρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 21:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί εκτός του καθοριζομένου αυτού χρονικού διαστήματος  θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων:

  1. να ακολουθήσει τις σελίδες του Διοργανωτή στο https://www.facebook.com/onclicksales  και στο instagram https://www.instagram.com/onclicksales.gr/
  2. να κάνει Like στο post  του Διαγωνισμού στο Facebook και στο instagram και
  3. να κάνει tag 2 φίλους του

 ώστε να συμμετέχει στην κλήρωση όπως ακριβώς περιγράφεται στο Διαγωνισμό.

Δεν γίνονται δεκτά υβριστικά, προσβλητικά σχόλια και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για δύο (2) συμμετοχές στην κλήρωση, (Facebook & Instagram).

Τα παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

 

6. Δώρα

Μέσω του Διαγωνισμού, ένας (1) νικητής θα κερδίσει ένα καλάθι με τα προϊόντα που απεικονίζονται στην φωτογραφία του Διαγωνισμού (εφεξής το «Δώρο»). Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται, ούτε μεταβιβάζεται. Επίσης το Δώρο δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι τόσο o Διοργανωτής όσο και η TheSocials ουδεμία ευθύνη απέναντι προς τους νικητές πέραν της παράδοσης των δώρων τους.

 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ένας (1) νικητής θα αναδειχθεί με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Επίσης, θα κληρωθεί επιπλέον δύο (2) αναπληρωματικοί – επιλαχόντες. Η σχετική κλήρωση (νικητών και αναπληρωματικών – επιλαχόντων) θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2020, οπότε θα γίνει και η ανακοίνωση των νικητών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της online εφαρμογής random.org, στα γραφεία της TheSocials.

Η παραλαβή των Δώρων θα γίνει μέσω δωρεάν αποστολής στη διεύθυνση ταχυδρομείου που θα δηλώσει ο νικητής κατόπιν επικοινωνίας με προσωπικό μήνυμα, μετά την ανάδειξη του από την Κλήρωση ή με παραλαβή από το κατάστημα του Διοργανωτή.

 

8. Ανάδειξη αναπληρωτών – επιλαχόντων.

Στην περίπτωση που ο αρχικος νικητής που θα προκύψει από την κλήρωση

(α) δεν αποδέχεται το Δώρο του λόγω μη αποδοχής από αυτόν των όρων συμμετοχής στην παρούσα κλήρωση, ή/και

(β) διαπιστωθεί ότι από τον Διοργανωτή ή/και τη TheSocials ότι χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, ή/και

(γ) η συμμετοχή του είναι άκυρη ή/και

(δ) δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην εν λόγω κλήρωση, ή/και

(ε) σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης του εντός δώδεκα (12) ωρών από την ημερομηνία της κλήρωσης ή σε περίπτωση που δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνία ή email επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής δώρου) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος.

Τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά κλήρωσης του, και σε περίπτωση που και στο πρόσωπο αυτού συντρέξουν οι ανωτέρω περιστάσεις, ο δεύτερος αναπληρωματικός κ.ο.κ, και πλέον καμία απολύτως αξίωση δεν έχει ο αρχικός νικητής έναντι του Διοργανωτή και οιουδήποτε τρίτου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παραληφθεί ούτε από τους αναπληρωματικούς έως και την 31/12/2020 (12:00), τότε ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για το Δώρο που δεν παραλαμβάνεται από τους νικητές του (αρχικό ή/και αναπληρωματικό) και δικαιούται κατά την ανέλεγκτη αυτού κρίση είτε να προσφέρει αυτό σε μεταγενέστερη κλήρωση ή διαγωνισμό που τυχόν διοργανωθεί από τον  Διοργανωτή είτε να το αποσύρει και να μη το διαθέσει.

 

9. Ταυτοποίηση Νικητών

Για την παράδοση του δώρου, δύναται να απαιτείται η ταυτοποίηση του εκάστου αρχικού νικητή (ή των αναπληρωματικών του) μέσω επίδειξης του Δελτίου της Αστυνομικής του ταυτότητας. Ο Διοργανωτής, επιφυλασσόμενου παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του δώρου σε νικητή του διαγωνισμού που κατά την εύλογη αυτού κρίση έχει παραβεί τους όρους του παρόντος.

 

10. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κλήρωσης

Ο Διοργανωτής,  θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης στον αρχικό νικητή (και τους αναπληρωματικούς του) στους δύο (2) Διαδικτυακούς τόπους https://www.facebook.com/onclicksales  & https://www.instagram.com/onclicksales.gr/ με σχετικό post και απάντηση κάτω από το σχόλιο έκαστου νικητή ενώ στη συνέχεια ο νικητής θα ενημερωθεί και με σχετικό προσωπικό μήνυμα για την διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητής τα πλήρη στοιχεία του (πλήρες ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας και ΑΔΤ) προκειμένου να λάβει το Δώρο που έχει κερδίσει. Κατά την παραλαβή του Δώρου, ο δικαιούχος-νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία και για τη συμπλήρωση της δήλωσης αποδοχής Δώρου, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο γνωστοποιηθεί από τις Διοργανώτριες στην Facebook Σελίδα του Διαγωνισμού.  Ο δικαιούχος μπορεί να χρειαστεί να αποστείλει ταχυδρομικώς ή με φαξ αντίγραφο της σχετικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στον Διοργανωτή. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των δώρων του.

 

11. Αποδοχή Όρων

Η αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τον Διοργανωτή, η οποία όλως επικουρικώς παρέχεται και δια του παρόντος στον Διοργανωτή, προκειμένου ο τελευταίος, να προβαίνει, κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στο πλαίσιο του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ), όπως ισχύει στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης ή/και δημοσίευσης των στοιχείων τους [ενδεικτικά: ανακοίνωση των ονομάτων τους στους Διαδικτυακούς τόπους https://www.facebook.com/onclicksales  & https://www.instagram.com/onclicksales.gr/ καθώς και στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό έντυπο του Διοργανωτή, ή στη χρήση του ονόματός τους ή της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, δηλώνουν δε ότι ενημερώθηκαν σχετικά με το δικαίωμά τους να λαμβάνουν γνώση των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από τον Διοργανωτή,  καθώς και σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

12. Ανάκληση – Ακύρωση Διαγωνισμού

Ο Διοργανωτής,  διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τον Διοργανωτή.

 

13. Ισχύς – Τροποποίηση Όρων

Η αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σε αυτόν.

 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια της Χίου.